Information om dataskydd

I detta meddelande om uppgiftsskydd avses med ansvarig person

"ANWR Norden AB

Cylindervägen 20

131 52 Nacka Strand

Telephone: 08 - 608 86 60"

Bearbetning

När du besöker den här webbplatsen samlar vi in viss information. Detta kan omfatta: den webbläsare som används, operativsystemet, datum och tid för ditt besök, åtkomststatus, användningen av specifika funktioner på webbplatsen, söktermer som anges, hur ofta du besöker enskilda webbsidor, namnet på åtkomna filer, mängden överförda data, den webbplats från vilken du besöker vår webbplatser och den webbplats du besöker från våra webbplatser, antingen genom att du klickar på länkar på våra webbplats eller genom att du anger en domän direkt i inmatningsfältet i samma flik (eller fönster) i din webbläsare där du har öppnat våra webbsidor.

Vi samlar endast in ytterligare uppgifter om du har gett oss uppgifterna (som en del av en tävling, ett nyhetsbrev, ett kontaktformulär eller liknande).

Det finns ingen skyldighet att lämna personuppgifter. Observera att funktionerna kan begränsas om du inte ger oss dessa uppgifter.

Ändamål med behandlingen

Syftet med de behandlade uppgifterna är att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Andra syften är att webbplatsen ska fungera korrekt, bekvämt och att den ska skyddas mot bedrägeriförsök samt attacker.

Eventuella ytterligare uppgifter som du har lämnat till oss kommer att användas för de ändamål som anges där, för kundadministration och behandling av kundkommunikation och kundtransaktioner.

För andra ändamål (t.ex. användarbaserat innehåll, personaliserad reklam) kan uppgifterna användas av oss eller tredje part om du har samtyckt till detta inom ramen för systemet för hantering av samtycke.

Ytterligare ändamål kan uppstå på grund av rättsliga skyldigheter (lagringsskyldigheter enligt den tyska handelslagen (HGB), den tyska skattelagstiftningen (AO), domstols- eller myndighetsbeslut eller liknande).

Rättslig grund för behandlingen

Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke, i den mån du har gett oss ett sådant samtycke (artikel 6 I a i DSGVO).

Den rättsliga grunden för behandlingen är, i den mån det är tillämpligt, att inleda, uppfylla eller genomföra avtal (artikel 6 I b DSGVO).

Den rättsliga grunden för behandlingen är, i den mån det är tillämpligt, uppfyllandet av rättsliga skyldigheter (artikel 6 I c i DSGVO).

Ytterligare rättslig grund - särskilt för drift, funktionalitet, administration och dokumentation - är vårt legitima intresse (artikel 6 I f DSGVO).

Säkerhet

Vi skyddar dina personuppgifter genom omfattande tekniska och organisatoriska åtgärder som vi ständigt förbättrar.

Radering

Om vi inte är skyldiga att lagra dina uppgifter av säkerhetsskäl eller andra (t.ex. rättsliga) skäl, raderar vi dina uppgifter omedelbart om det syfte för vilket de samlades in inte längre är tillämpligt.

Dina rättigheter

Information (artikel 15 i DSGVO)

Rättelse (artikel 16 i DSGVO)

Radering (artikel 17 i DSGVO)

Begränsning av behandlingen (artikel 18 i DSGVO)

Dataportabilitet (artikel 20 i DSGVO)

Rätt till invändning (artikel 21 i DSGVO)

Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör dig och som utförs på grundval av artikel 6.1 e i DSGVO (behandling i allmänhetens intresse) eller artikel 6.1 f i DSGVO (behandling på grundval av en intresseavvägning), av skäl som hänför sig till din särskilda situation. Om du motsätter dig detta kommer dina personuppgifter endast att behandlas vidare om det går att påvisa tvingande legitima skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om du vill utöva dina rättigheter eller om du har andra frågor, förslag eller klagomål kan du skicka dem till Datenschutz@anwr-group.com.

Om du anser att behandlingen strider mot rättsliga bestämmelser har du också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten (artikel 77 i DSGVO).

Skydd av minderåriga

Denna webbplats är inte avsedd för personer under 16 år. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från personer under 16 år utan föregående, verifierbart samtycke från en förälder eller vårdnadshavare. Den berörda föräldern eller vårdnadshavaren får på begäran granska den information som den berörda minderårige lämnat och begära att den raderas. Dessutom bör alla minderåriga få samtycke från sin förälder eller vårdnadshavare innan de använder eller lämnar ut personlig information på denna webbplats eller online-resurs.